Servizi

1- 101 Caffè Tel. 085 21913751- 101 Caffè Tel. 085 2191375
2 – Erboristeria Salus Natura Tel. 085 86202342 – Erboristeria Salus Natura Tel. 085 8620234
22 • 3/WIND Tel. 085 896114022 • 3/WIND Tel. 085 8961140
7 • Tabacchi Tel. 085 41705707 • Tabacchi Tel. 085 4170570
31 • Gruppo Poste Italiane Tel. 085 41170131 • Gruppo Poste Italiane Tel. 085 411701
15 • Parafarmacia Tel. 085 417003315 • Parafarmacia Tel. 085 4170033
13 • Officina dei Mestieri Tel. 392 981295013 • Officina dei Mestieri Tel. 392 9812950
19 • Lavanderia Arcobaleno Tel. 085 212570819 • Lavanderia Arcobaleno Tel. 085 2125708
23 • Excelsior Tel. 085 415995223 • Excelsior Tel. 085 4159952
28 • Nail Stop Tel. 085 212591628 • Nail Stop Tel. 085 2125916
44 • Groupama44 • Groupama
50 • Ke Novo50 • Ke Novo